جهت استفاده از امکانات سامانه باید یک بار طبق
"راهنمای اخذ نوبت "در سامانه ثبت نام نمایید .


بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور


دریافت نوبت